Bài tập Toán Lớp 2 - Tuần 22

pdf 8 Trang tailieugiaoduc 108
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Toán Lớp 2 - Tuần 22", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập Toán Lớp 2 - Tuần 22

Bài tập Toán Lớp 2 - Tuần 22
HỌ VÀ TÊN : .......... LỚP : HAI .. 
 PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 
 PHÉP CHIA 
 6 ô chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần 
 có 3 ô. 
 . Ta có phép chia để tìm số ô trong mỗi phần : 
 6 : 2 = 3 
 Đọc là Sáu chia hai bằng ba. 
 Dấu : gọi là dấu chia. 
 3 x 2 = 6 Viết là 6 : 2 = 3 
 . Ta có phép chia để tìm số phần, mỗi phần có 3 ô: 
 6 : 3 = 2 
 Đọc là Sáu chia ba bằng hai 
 Viết là 6 : 3 =2 
 . Nhận xét : 
 6 : 2 = 3 
 3 x 2 = 6 
 6 : 3 = 2 
 Bài 1: Cho phép nhân viết hai phép chia (theo mẫu) 
 Mẫu : 
 4 x 2 = 8 
 8 : 2 = 4 
 8 : 4 = 2 
HỌ VÀ TÊN : .......... LỚP : HAI .. 
 PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 
 BẢNG CHIA 2 
 2 : 2 = 1 
 4 : 2 = 2 
 6 : 2 = 3 
 8 : 2 = 4 
 10 : 2 = 5 
 12 : 2 = 6 
 14 : 2 = 7 
 2 X 4 = 8 16 : 2 = 8 
 8 : 2 = 4 18 : 2 = 9 
 20 : 2 = 10 
 Chú ý : Vậy ta có thể hình thành bảng chia 2 
 dựa vào bảng nhân 2. 
Bài 1: Tính nhẩm: 
 6 : 2 = .. 2 : 2 = .. 20 : 2 = .. 
 4 : 2 = .. 8 : 2 = .. 14 : 2 = .. 
 10 : 2 = .. 12 : 2 = .. 18 : 2 = .. 
 16 : 2 = .. 
Bài 2: Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ? 
 Tóm tắt: 
 2 bạn : 12 cái kẹo 
 1 bạn :  cái kẹo ? 
 Bài giải 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
HỌ VÀ TÊN : .......... LỚP : HAI .. 
 PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 
 LUYỆN TẬP 
 Bài 1: Tính nhẩm : 
 8 : 2 = .. 10 : 2 = .. 14 : 2 = .. 18 : 2 = .. 
 16: 2 = .. 6 : 2 = .. 20 : 2 =  12 : 2 = .. 
 Bài 2: Tính nhẩm : 
 2 x 6 = .. 2 x 8 = .. 2 x 2 = .. 2 x 1 = .. 
 12 : 2 = .. 16 : 2 = .. 4 : 2 = .. 2 : 2 = .. 
Bài 3: Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ ? 
 Tóm tắt: 
 2 tổ : 18 lá cờ 
 1 tổ :  lá cờ ? 
 Bài giải 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 ĐÁP ÁN 
 BẢNG CHIA 2 
Bài 1: Tính nhẩm: 
 6 : 2 =3 2 : 2 = 1 20 : 2 =10 
 4 : 2 = 2 8 : 2 =4 14 : 2 = 7 
 10 : 2 =5 12 : 2 = 6 18 : 2 =9 
 16 : 2 =8 
Bài 2: Bài giải 
 Số cái kẹo mỗi bạn được là : 
 12 : 2 = 6 (cái) 
 Đáp số : 6 cái kẹo 
 MỘT PHẦN HAI 
 1
Bài 1: Đã tô màu hình A; hình C; hình D 
 2
 1
Bài 2: Hình b đã khoanh vào số con cá 
 2
 LUYỆN TẬP 
Bài 1: Tính nhẩm : 
 8 : 2 = 9 10 : 2 = 5 14 : 2 = 7 18 : 2 = 9 
 16: 2 = 8 6 : 2 = 3 20 : 2 = 10 12 : 2 = 6 
Bài 2: Tính nhẩm : 
 2 x 6 = 12 2 x 8 = 16 2 x 2 = 4 2 x 1 = 2 
 12 : 2 = 6 16 : 2 = 8 4 : 2 = 2 2 : 2 = 1 
Bài 3: Bài giải 
 Số lá cờ mỗi tổ được : 
 18 :2 = 9 (lá) 
 Đáp số : 9 lá cờ 

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_toan_lop_2_tuan_22.pdf